Продукти

  • CubiX³ Minerals

    Рентгеновият дифрактометър CubiX³ Minerals (XRD) е основният инструмент за бързо количествено определяне на минерали в скали, руди и технологични продукти, свързани с минното дело . Предоставяне на бърза възвръщаемост на инвестициите , високоскоростният XRD може да се използва , за по-изгодното откриване и развиване на минерални залежи по- изгодно...

  • CubiX³ Iron

    Рентгеновия дифракторметър CubiX³ Iron (XRD) е основният инструмент за бързо и прякo количествено определяне на железни руди, суровини в агломерат..