Мобилна Автоматична Станция

 

Мобилна Лаборатория при Лабексперт ООД за автоматичнo измерване качеството на атмосферният въздух

 

Измервани характеристики:

Мобилната станция извършва измервания на концентрациите на основните показатели, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух и следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), бензен и други. Апаратурата отчита и динамиката на основните метеорологичните параметри - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Режим на работа

Станцията работи в непрекъснат 24-часов автоматичен режим и извършва изпитвания на концентрациите на основните замърсители на въздуха и стандартния набор от МТО параметри, като данните се отчитат в реално време.

Описание на апаратурата

Лабораторията разполага с най-модерните, точни, автоматични и референтни средства за осъществяване на своята дейност, производство на фирма ENVEA - Франция, фирма DADOLAB - Италия, фирма Chromatotec - Франция и фирма LSI - Италия, а именно.

 • Анализатор за азотни оксиди, модел AC32E – R (AC32Ee NO/NOx/NO2 analyzer), ENVEA, Франция,
 • Анализатор за въглероден оксид, модел CO12E – R (CO12e IR/GFC CO analyzer), ENVEA, Франция,
 • Анализатор за озон, модел O342E – R (O342e UV phot. Ozone analyzer), ENVEA, Франция,
 • Анализатор за фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), модел MP101 – C – 001 ( MP101 Dust analyzer), ENVEA, Франция
 • Анализатор за серен диоксид AF22E – R (AF22e UV fluorescent SO2 analyser), ENVEA, Франция,
 • Автоматичен газхроматограф за измерване на BTEX, VOCs и др. GC 866, Chromatotec, Франция,
 • Референтна апаратура за вземане на проби за фини прахови частици от атмосферен въздух, модел 1 PMx, Dadolab, Италия
 • Професионална МТО станция за събиране и архивиране на данните (Data Logger), модел ELO105, LSI, Италия
 • Сензор за атмосферно налягане (барометрично налягане), модел DQA801, LSI, Италия,
 • Сензор за измерване на слънчева радиация (Пиранометър), модел DPA053, LSI, Италия,
 • Комбиниран сензор за измерване на относителна влажност и температура на въздуха, модел DMA875, LSI, Италия,
 • Сензор за измерване скорост и посока на вятъра, модел DNA821, LSI, Италия.

 

Системата разполага със софтуер за събиране, обработка, изобразяване и предаване на измерените параметри към външни клиенти.

 

 

Методи за изпитване:

БДС EN 12341:2014 Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на масовата концентрация на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

БДС EN 14211: Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез хемилуминесценция.

 БДС EN 14212 Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на серен диоксид с ултравиолетова флуоресценция.

БДС EN 14625: Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия.

БДС EN 14626 Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на въглероден монооксид с недисперсионна инфрачервена спектроскопия.

БДС ISO 10473 Атмосферен въздух. Измерване масата на частици от вещества върху филтър. Метод с абсорбция на бета-лъчи.

БДС EN 14662-3:2015 Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 3: Автоматизирано вземане на проби с помпи и газова хроматография на място

 

Нормативна База

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

НАРЕДБА № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и др.

Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

 

За контакти:

Тел.: +359 2 875 0221, E-mail: sales@labexpert.bg

Брошура Мобилна Автоматична станция